Szczególnie pożądany Zertifikat kompetencji

Warsztaty EQA "Certyfikat kwalifikacji w zakresie dobrostanu zwierząt"
Już obecnie standardy i normy branżowe w międzynarodowym handlu paszami i środkami żywności wymagają oceny zapotrzebowania na szkolenie i udokumentowanych potwierdzeń kwalifikacji. Dla wielu pól działania jest to w międzyczasie ustanowiony już sposób postępowania. W przypadku hodowli zwierząt prawodawstwo Uni Europejskiej stawia coraz wyższe wymagania w odniesieniu do form dokształcania i udokumentowanego podnoszenia kwalifikacji hodowców i weterynarzy. Obydwie te grupy zawodowe przywykły już w niektórych dziedzinach do konieczności udokumentowania dokształcania. W przypadku środków ochrony roślin zarówno użytkownicy jak i doradcy i dystrybutorzy muszą od 26. listopada 2015 roku przedstawiać ujednolicone świadectwa kwalifikacji w formie karty o formacie karty kredytowej. W warsztatach EQA, które miały miejsce 21 listopada 2017, zarząd EQA, przedstawiciele będącej członkiem EQA firmy EITCO i przedstawiciele DRV e.V. (Niemieckie Zrzeszenie Reifeisen) i BLL e. V. (Niemiecki Związek Prawa Żywnościowego i Wiedzy o Żywności) skupili się na ramach prawnych obecnie wymaganych potwierdzeń kwalifikacji w zakresie hodowli zwierząt. Ponieważ od 01.01.2019 roku znieczulenie w czasie kastracji prosiąt będzie obowiązujące dla wszystkich przedsiębiorstw hodowlanych, zespół specjalistów opracowywuje wzór wniosku dotyczącego zasad i organizacji świadectwa kwalifikacji w zakresie zabiegów na zwierzętach pod znieczuleniem. Następnym posunięciem ma być ustalenie – w porozumieniu z organizacjami szkoleniowymi takimi jak Andreas-Hermes-Akademie, Burg Warberg i Geno Akademie – zasad organizacji, realizacji i koncepcji finansowania. EQAsce i jej członkowie dokonali już wkładu finansowego w tym zakresie i oczekują zrefinansowania tych investycji w 2019 roku, gdyż zarówno przedsiębiorstwa gospodarki mięsnej w Europie jak i instytucje i organizacje administracyje, ośrodki szkoleniowe i dostawcy standardów mogą korzystać z mechanizmów koordynujących EQAsce w prozesie harmonizowania wydawania certyfikatów.

Oferta szkoleń EQA...

...jest w trakcie tworzenia w całej Europie. Nacisk położony jest na licencje dla akredytowanych kursów z zakresu łańcucha żywnościowego, bezpieczeństwa i higieny żywności oraz zarządzania ryzykiem i kryzysem.

Czym jest SCE?

EQA został założony jako spółka prawa europejskiego. Możliwość tworzenia takich spółek (Societas Cooperativa Europaea – SCE) istnieje od 2006 roku. EQA SCE jest odpowiednikiem krajowych form prawnych w państwach członkowskich.

One Health and Food Safety Congress

18. i 19. września  2018 odbędzie się w auli uniwersytetu Bonn międzynarodowy kongres  poświęcony problematyce bezpiecznej żywności i zdrowia.

>> Strona kongresu

>> Program kongresu